1. Algemeen

1.1 ) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Grafiwebshop. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de webshop van Grafiwebshop. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 ) Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Grafiwebshop behoudt  zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 ) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Grafiwebshop erkend.
1.4 ) Grafiwebshop garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 ) Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 ) In het kader van de regels van de koop op afstand zal Grafiwebshop bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 ) Aan de leveringsplicht van Grafiwebshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Grafiwebshop geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4  ) Alle op de webshop genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 ) Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2
) Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3
) Alle prijzen op de site zijn in EURO's, exclusief 21% BTW en eventueel bijkomende verzendkosten.

4. Zichttermijn en retourvoorwaarden

4.1 ) Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Grafiwebshop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Grafiwebshop. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Grafiwebshop er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Op de regel zichttermijn en retourvoorwaarden geldt echter dat wanneer de bestelling een maatwerkproduct betreft (zoals fotobehang, slippers, (zakelijk) drukwerk, etc.), het recht tot retourneren vervalt en hier niet van toepassing is.

5. Gegevensbeheer

5.1 ) Indien u een bestelling plaatst bij Grafiwebshop worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Grafiwebshop. Grafiwebshop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 ) Grafiwebshop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 ) Grafiwebshop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 ) Grafiwebshop garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 ) De garantietermijn van Grafiwebshop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
6.3 ) De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Grafiwebshop) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Grafiwebshop. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7. Aanbiedingen

7.1 ) Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 ) Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Grafiwebshop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 ) Mondelinge toezeggingen verbinden Grafiwebshop of slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4  ) Aanbiedingen van Grafiwebshop of gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5  ) Grafiwebshop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 ) Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 ) Een overeenkomst tussen Grafiwebshop en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Grafiwebshop op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 ) Grafiwebshop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na digitale vooruitbetaling SISOW/MisterCash.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 ) Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de webshop van Grafiwebshop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Voorwaarden van aanleveren en intellectueel eigendom

10.1 ) De opdrachtgever dient bestanden kant-en-klaar aan te leveren. Alleen een deugdelijke PDF bestanden zijn toegestaan.
10.2 ) De opdrachtgever controleert voorafgaand aan de bestelling nauwkeurig het ter beschikking gestelde PDF bestand. Grafiwebshop en zijn niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk aanleveren van het PDF bestand, evenmin aansprakelijk voor tekstuele fouten of fouten in de vormgeving en/of opmaak.
10.3 ) Op alle door Grafiwebshop verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt Grafiwebshop zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Grafiwebshop of zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven Grafiwebshop eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
10.4 ) De opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging. Het copyright kan tegen een vergoeding aan de opdrachtgever of aan een derde geleverd worden wanneer het schriftelijk zo is overeengekomen. De rechten gaan in dit geval pas over naar de opdrachtgever of derde wanneer de afgesproken vergoeding betaald is.

11 . Extra werkzaamheden; meerwerk

11.1 ) Het werk omvat alleen datgene, dat tussen Grafiwebshop en klant is overeengekomen. Meerwerk is datgene dat niet is afgesproken, zoals eventueel ontwerp en opmaak of bijvoorbeeld het niet kant-en-klaar aanleveren van PDF bestanden. Het omzetten van andere bestanden dan PDF bestanden valt onder meerwerk.
11.2 ) Door Grafiwebshop te maken kosten voor meerwerk, welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de klant in rekening worden gebracht. Wel ontvangt de klant hiervan vooraf een prijsindicatie. Pas wanneer de klant hiermee schriftelijk akkoord gaat, zullen Grafiwebshop of starten met de meerwerkzaamheden.

12. Overmacht

12.1 ) Grafiwebshop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 ) Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Grafiwebshop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 ) Grafiwebshop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Grafiwebshop of gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 ) Indien Grafiwebshop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 ) Eigendom van alle door Grafiwebshop aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Grafiwebshop zolang de afnemer de vorderingen van Grafiwebshop uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Grafiwebshop wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 ) Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 ) Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Grafiwebshop en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Grafiwebshop er de voorkeur aan geven het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Algemene Voorwaarden van Grafiwebshop. Ingeschreven onder Kamer van Koophandel nr. 28116241 - 2018